Dean:

Liao shengming

School party secretary:

Duan zeqiu

Vice President of the:

Deng shengxiang

Liu zhiqiang

Sun zhiqiang

Yan hongjie

Zhou ping